Es podrà concedir una autorització de residència per raons d'arrelament social al treballador estranger que acrediti la permanència continuada a Espanya durant un període mínim de tres anys, sempre que reuneixi els següents requisits: - Mancar d'antecedents penals a...