93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

No són pocs el casos en que alguna persona mora sense haver fet testament, és a dir sense aquell document on s’especifica qui ha de rebre els béns que formen part de la herència.

En aquests supòsits la llei estableix quin serà l’orde successori. En primer lloc heretaran els fills del causant ja siguin matrimonials, no matrimonials i adoptats, per dret propi, i els descendents d’aquest per dret de representació, sense perjudici del dret d’usdefruit vidual. Aquest dret d’usdefruit s’adquireix pel vidu o la viuda sobre tota l’herència en la successió abintestato del consort difunt.

D’altra banda el cònjuge supervivent succeirà al causant quant aquest mori sense fills ni descendents i falta també d’aquest ho faran els ascendents.  A falta de tots els anteriors succeiran els parents col·laterals.

Quan ens trobem en un supòsit de falta de testament, s’haurà de formalitzar una declaració d’hereus que es porta a terme davant el Notari del lloc on el causant tingués el seu últim domicili. Quan els hereus siguin germans, fills de germans o parents de grau més llunyà, la declaració d’hereus l’haurà de fer el jutge mitjançant un procediment judicial.