93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

Si per sentència de separació o divorci s’ha establert una pensió d’aliments a favor dels fills, o una pensió compensatòria, i el progenitor obligat al seu pagament no l’està liquidant, es pot reclamar la mateixa, ja sigui per via civil o per via penal:

Via Civil: A la demanda s’han de justificar els impagaments per part del progenitor deutor, i sol·licitar una execució contra la quantitat total deguda, fixant els béns susceptibles de ser embargats, a l’objecte d’aconseguir el seu pagament, per exemple, mitjançant l’embargament de la seva nómina o altres béns que siguin de la seva titularitat. Pero únicament es poden reclamar les pensions corresponents al cinc anys anteriors a la interposició de la demanda.

     Via Penal: Quan el deutor deixa de pagar dos pensions consecutives, o quatre no consecutives, està incorrent en un delicte d’abandonament de familia, per la qual cosa es pot interposar una querella contra ell reclamant, com en la via civil, les pensions. Però en aquest cas es pot sol·licitar, a més, una pena d’entre tres mesos i un any de presó, o 24 mesos de multa.

Una nova Llei aprovada pel Parlament crearà per primer cop un fons de garantia per cobrir l’impagament de pensions alimentàries i compensatòries. El fons funcionarà com a bestreta, tot i que encara no s’ha concretat la seva dotació econòmica, i el reglament que ho desenvoluparà haurà d’entrar en vigor en el 2009.

Els factors que es tenen en compte per a accedir al cobrament d’aquesta prestació estatal són els ingressos econòmics de la família, l’acreditació que s’ha instat l’execució de la sentència per a cobrar la pensió i la presentació d’una certificació expedida pel secretari judicial que acrediti el resultat infructuós d’aquesta execució. Aquest document no serà necessari en els casos urgents, és a dir, quan el progenitor amb la guarda i custòdia del menor sigui víctima de violència domèstica o els recursos no superin un límit mínim.