93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

L’Estat espanyol és un dels països on els darrers anys hi ha hagut més operacions de cirurgia estètica. Això suposa, a la vegada, un augment dels casos ens els quals el resultat no ha estat l’esperat per la persona que s’ha sotmès a la intervenció.

Aquest resultat, que podem denominar defectuós, pot generar una serie de responsabilitats per el professional que ha portat a terme la intervenció i, per tant, el dret per part del perjudicat a ser indemnitzat pel dany sofert. Els conceptes que es poden incloure en aquesta possible indemnització econòmica són, en el que en la nostra legislació es coneix per dany emergent i lucre cessant, que inclouria el rescabalament de totes les despeses i perjudicis econòmics que es puguin quantificar, i així mateix s’inclou el possible dany moral.

Amb la indemnització per dany moral es pretén compensar aquell patiment psicològic, angoixa, dolor, que no és necessari que es derivi un perjudici econòmic. La reparació del dany moral va dirigida a proporcionar, en la mesura més humana possible, una satisfacció com a compensació pel sofriment que s’ha causat.

Per tant, si una persona pateix perjudicis per un cas de mala praxi en una intervenció quirúrgica per cirurgia estètica, ja sigui sigui tan un dany patrimonial com moral, podrà ser indemnitzada per pal·liar i neutralitzar el patiment sofert per ajudar-la, d’alguna manera a superar el dolor.

Existeixen varies vies per procedir a la reclamació d’aquest dany sofert, tenint en compte les circumstàncies del cas concret i del dany causat, per la qual cosa s’ha d’estudiar en profunditat cada supòsit per assolir el millor resultat.