93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

 Preguntes freqüents -FAQ’s

Des d’Ergo Advocats, els facilitem unes breus pinzellades sobre alguns temes comuns. Per a més informació, enviï’ns la seva consulta.

Puc demanar directament el divorci sense interposar prèviament demanda de separació?
Amb l’aprovació de la Llei 15/2005 de 8 de juliol desapareix el requisit previ de la separació i per tant es pot sol·licitar el divorci sense la separació prèvia. Tampoc és necessari al·legar causa de divorci, i pot sol·licitar-se transcorreguts tres mesos des de la celebració del matrimoni.
Tinc dret a pensió compensatòria?
La pensió compensatòria té la funció d’equilibrar la situació econòmica en què queden els cònjuges després d’una separació. S’ha de valorar amb la documentació econòmica i patrimonial d’ambdues parts per saber si es donen les condicions necessàries per poder sol·licitar la pensió compensatòria, tenint en compte que és essencial que el desequilibri econòmic que es pugui produir vingui provocat per l’existència del matrimoni, i no per altres circumstàncies.
Quina pensió d’aliments haig de pagar pel meu fill?
Recentment, el Consell General del Poder Judicial ha elaborat unes Taules orientadores per a la determinació de les pensions d’aliments dels fills en els processos de família. Aquestes taules no seran d’obligat compliment pels Jutges, sinó que pretenen ser orientatives. La utilització de les Taules requereix la prèvia determinació dels ingressos nets (no bruts) de cada progenitor i la possible existència o no de necessitats especials dels fills.
Puc reclamar una pensió d’aliments deguda?
Únicament pot reclamar-se la pensió d’aliments que hagi estat fixada en conveni o sentència judicial, i retroactivament per un termini de 3 anys, per al cas d’un divorci o separació tramitat a Catalunya. Si no hi ha conveni o sentència no es poden reclamar els aliments de forma retroactiva.
Què em pot passar si dono positiu en una prova d’alcoholèmia?
La conducció sota la influència de begudes alcohòliques pot ser sancionada com a infracció administrativa molt greu amb una multa de fins a 500 € i la pèrdua dels punts del carnet.
La conducció sota la influència de begudes alcohòliques o altres drogues està castigada pel Codi Penal pel sol fet que la taxa d’alcohol en aire espirat superi els 0,60 mil·ligrams per litre en aire expirat. En aquests casos, el conductor pot ser condemnat a una pena de presó de tres a sis mesos o amb la de multa de sis a dotze mesos o amb la de treballs en benefici de la comunitat de trenta-u a noranta dies, i, en qualsevol cas, amb la de privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors per temps superior a un i fins a quatre anys.
Si he sofert un accident de circulació, puc desestimar l’advocat de la companyia asseguradora i contractar a un altre?
Si la seva pòlissa té coberta la defensa jurídica, té dret a designar lliurement advocat que defensi els seus interessos en la reclamació dels danys soferts com a consequència d’un accident de circulació. La companyia asseguradora haurà d’assumir el cost d’aquest lletrat segons la garantia contractada.
Tinc un habitatge en lloguer, i l’inquilí no paga, que he de fer?
Davant una situació d’impagament del lloguer, és important actuar amb la màxima celeritat i iniciar les accions judicials tan aviat com sigui possible per tal de recuperar la finca. És suficient que hi hagi un sol rebut impagat per iniciar el procediment de desnonament.
Què ha de fer la Comunitat de Propietaris quant algun veí no paga les quotes?
Quant en una Comunitat de Propietaris hi ha algun veí que no paga les quotes ja siguin ordinàries o extraordinàries, el primer que han de fer els veïns és aprovar amb una junta el deute existent i acordar també, iniciar les accions judicials contra el veí moros. Un cop fets aquests tràmits es podrà interposar l’acció judicial més adequada atenent al cas concret.
M’han acomiadat, què faig?
En cas d’acomiadament cal fer atenció que la carta que ens entregui l’empresa, hi consti la data real de comunicació. En qualsevol cas i per preservar les nostres accions, s’ha de recollir la carta i firmar-la incloent-hi l’expressió “no conforme”. Posteriorment és necessari consultar el cas concret el més aviat possible, ja que tan sols disposem d’un termini de 20 dies per interposar la demanda contra l’empresa.
Em poden embargar el sou?
La llei d’enjudiciament civil recull en el seu article 607 com s’han de realitzar els embargaments sobre el salari. És important saber que el salari mínim interprofessional és inembargable, actualment 645,30 euros. Els salaris que superin aquesta quantitat seran embargables segons la següent escala:
– Per a la primera quantia addicional fins a la que suposi l’import del doble del salari mínim interprofessional, el 30 per 100.
– Per a la quantia addicional fins a l’import equivalent a un tercer salari mínim interprofessional, el 50 per 100.
– Per a la quantia addicional fins a l’import equivalent a un quart salari mínim interprofessional, el 60 per 100.
– Per a la quantia addicional fins a l’import equivalent a un cinquè salari mínim interprofessional, el 75 per 100.
– Per a qualsevol quantitat que excedeixi la quantia anterior, el 90 per 100.
¿Què vol dir ser avalista?
Subscriure algún tipus de producte financer en qualitat d’avalista, suposa que en responsabilitzem de totes i cada una de les obligacions assumides pel deutor principal, és a dir en el supòsit que el deutor incompleixi haurem d’assumir d’entrada la totalitat del deute pendent, així com interessos ordinaris, de demora i costes judicials.

No troba la resposta al seu dubte?