93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

 Política de privacitat

En aquest espai s’hi troba la informació sobre les polítiques de privacitat que té Ergo Advocats Serveis Legals, Societat Civil Professional (d’ara en endavant, Ergo Advocats), actualitzades de conformitat al Reglament General de Protecció de Dades, d’obligat compliment des del 25 de maig del 2018, i a la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals. Principalment, t’informem de les dades que recollim i a quina finalitat es destinen.

QUI SOM?

Ergo Advocats, amb NIF J-64395023, degudament inscrit en els registres corresponents, és titular de la pàgina web www.ergoadvocats.com, i té la seva seu social al Carrer Roger de Flor, 63, 3, 2 de la localitat de Granollers (CP 08401), amb la via de contacte preferent a través del correu electrònic info@ergoadvocats.com, i la seva finalitat principal és la prestació de serveis jurídics i assessorament legal.

A QUÈ ENS COMPROMETEM?

El compromís del despatx amb la privacitat, d’acord amb el Codi Deontològic de l’advocacia, ens condueix, en la mesura del possible, a minimitzar el nombre de dades tractades dels clients o persones i empreses amb qui es manté qualsevol tipus de relació, ja sigui abstenint-se de recollir-les o anonimitzant-les en la mesura del possible, i només es tractaran aquelles que siguin estrictament necessàries per al correcte desenvolupament de la prestació encarregada. D’altra forma, en la navegació a través de la pàgina web es recullen una sèrie de dades que ens permeten millorar la navegabilitat i extreure conclusions de cara a millorar el servei (aquesta informació la podeu trobar a la pàgina informativa de les galetes o cookies).

TRACTAMENTS DE DADES PERSONALS

Les dades que pot arribar a tractar Ergo Advocats es podrien dividir entre clients, proveïdors, professionals associats o col·laboradors.

En qualsevol d’aquests casos, la finalitat del tractament dependrà de cada cas concret, informant per separat a cadascun dels interessats (als clients, per exemple, en el full d’encàrrec). La base legitimadora de tots els tractaments de dades serà el propi consentiment de l’interessat, l’execució d’un contracte (o negociació pre-contractual) i el compliment d’una obligació legal (el cas dels assumptes derivats a aquest despatx des del Col·legi d’Advocats mitjançant l’adscripció al corresponent torn d’ofici).

Es podria donar el supòsit que Ergo Advocats oferís als seus clients o al públic en general l’enviament d’actualitat, que podria ser tant del propi despatx com de novetats jurídiques que puguin ser d’interès per al destinatari. En aquest cas, la finalitat pròpia d’aquest tractament seria la de mantenir informats als interessats, requerint expressament el consentiment de l’interessat per a la recepció.

Totes les dades recollides per Ergo Advocats es conserven durant els terminis legalment establerts i posteriorment s’eliminen. Alguns dels supòsits habilitants per a la conservació seria la necessitat de fer front a possibles reclamacions (5 anys) normativa fiscal i comptable (6 anys) o prevenció del blanqueig de capitals (10 anys).

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

En cap cas les dades seran cedides o comunicades a tercers sense el coneixement i consentiment de l’interessat, o sense que Ergo Advocats hi estigui obligat legalment. Ergo Advocats pot treballar amb advocats o altres professionals col·laboradors que seran comunicats a l’interessat per a la seva acceptació.

Pels tractaments de les dades personals descrits en l’apartat anterior, Ergo Advocats no disposa de les infraestructures pròpies necessàries per dur-los a terme sense comptar amb tercers. Per aquest motiu, tots aquests tercers es converteixen en encarregats del tractament (professionals o empreses externes a Ergo Advocats que tracten o tenen accés a les dades personals de forma directa o indirecta).

Aquests encarregats del tractament són professionals o empreses que compten amb les degudes certificacions obligatòries, que compleixen amb la normativa específica europea de protecció de dades o que estan adscrites a l’acord Privacy Shield entre la Unió Europea i els Estats Units.

Tot i que aquests encarregats del tractament es puguin modificar, en tot moment compliran amb els estàndards més alts d’exigència esmentats anteriorment. Aquests encarregats del tractament poden correspondre a sectors com la banca (operacions financeres), emmagatzematge en el núvol, comunicacions de diferent tipologia (postal, telefònica, electrònica), gestió de despatx en línia, servei de gestoria i empreses dedicades a serveis d’internet (xarxes socials).

DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS

En cap cas Ergo Advocats elabora perfils de les dades personals a través de mitjans totalment automatitzats, sinó que els tracta manualment o de forma semi-automàtica, i no realitza perfils que puguin donar informació dels hàbits, costums, preferències o de cap altre tipus respecte els clients o persones i empreses amb qui es relaciona i, per tant, no es prendran decisions sense la intervenció humana que segmentin segons interessos o degut a l’anàlisi de conducta prèvia a la pàgina web, més enllà del que s’estableixi a la pàgina web respecte de les cookies.

L’únic cas en el qual hi pot haver una segmentació serà aquella en la qual l’interessat, a través dels canals proporcionats o disposats per Ergo Advocats quan ho cregui convenient, hagi marcat una sèrie de matèries sobre les que tingui la intenció de rebre informació, quedant per tant integrat en possibles llistes a efecte de no rebre informació no desitjada, però sense que s’arribi per part d’Ergo Advocats a cap deducció sobre aquests desitjos de cara a la creació de patrons sinó que es tractaran únicament per allò a què s’hagi donat el consentiment exprés.

EXERCICI DELS DRETS

Qualsevol interessat tindrà dret a exercir qualsevol dels drets contemplats en la normativa de privacitat i tractament de les dades personals. Aquests drets són els següents:

  • Accés: l’interessat té dret a saber les dades que Ergo Advocats disposa de l’interessat en cadascun dels diferents tractaments.
  • Rectificació: l’interessat pot modificar les seves dades per complir amb el principi d’exactitud de les mateixes. En determinats casos podrà ser el propi despatx qui requereixi als interessats perquè es pronunciïn sobre les dades disponibles per assegurar que són correctes.
  • Supressió: l’interessat pot sol·licitar que s’eliminin les dades que estan a disposició d’Ergo Advocats. Pot significar la pèrdua de drets i estarà condicionada a que aquestes dades no siguin necessàries per altres finalitats en una ponderació dels drets de l’entitat i de l’interessat. També inclou el conegut “dret a l’oblit”.
  • Limitació: sempre que la seva finalitat ho faci possible, l’interessat podrà sol·licitar que les seves dades personals es tractin per una finalitat concreta, o a limitar les dades tractades.
  • Portabilitat: quan l’interessat ho sol·liciti, es traslladaran totes les dades, documents i informació de la qual es disposi a un altre professional, previ requeriment exprés.

El dret d’oposició, contemplat en la legislació aplicable, no pot exercir-se en els tractaments indicats amb anterioritat perquè es tracta en tots els casos de tractaments no automatitzats.

L’exercici d’aquests drets es farà a través de correu electrònic a la direcció de correu info@ergoadvocats.com amb l’assumpte “Protecció de Dades” o equivalent i adjuntant una còpia del DNI, que es tractarà únicament per gestionar la sol·licitud.

En el termini de 30 dies des de l’exercici de qualsevol dels drets, Ergo Advocats es posarà en contacte amb l’interessat per informar-lo de la informació necessària per tal de complir amb el mandat, o en cas contrari per confirmar el compliment satisfactori de la sol·licitud.

En cas que l’interessat consideri que Ergo Advocats ha tractat les seves dades contravenint la present Política de Privacitat o qualsevol altra normativa vigent relacionada, qualsevol interessat podrà interposar una reclamació davant l’Autoritat de Control.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present política de privacitat d’Ergo Advocats ha estat adoptada el mes d’abril de 2020. En qualsevol moment pot ser modificada i en el supòsit que succeís, l’entitat informaria de forma individualitzada als afectats sempre que estigués legalment obligat a fer-ho, i en cas contrari ho faria a saber de forma genèrica.