93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

Les infraccions de trànsit poden qualificar-se com greus, molt greus i lleus, les quals són sancionades de diferent forma, amb imports que varien segons la seva gravetat.

El procediment administratiu sancionador comença per la denúncia de la possible infracció realitzada pels agents de trànsit. Si l’autoritat deté el nostre vehicle per la comissió d’una infracció, ens farà lliurament d’un butlletí de denúncia. El fet que signem el butlletí no suposa la nostra conformitat amb els fets que es reflecteixin en el mateix, ni limita les possibilitats de recurs contra la infracció.

El procediment es tramita d’ofici per l’Administració i es desenvolupa com a continuació s’exposa:

* Fase d’Al·legacions: Des de la notificació de la denúncia se’ns concediran 15 dies per a formular al·legacions i proposar les proves que considerem oportunes.

Les declaracions dels agents tenen valor probatori respecte dels fets denunciats i es presumeixen certes. Per a rebatre-les, podem proposar totes les proves que considerem necessàries per a mostrar que aquestes declaracions no són certes.

* La prova: Una vegada proposada la prova, l’òrgan instructor podrà denegar-la per considerar-la innecessària o improcedent, denegació que haurà d’estar motivada. Contra la resolució que desestimi la pràctica de prova també podrà interposar-se recurs.

* La resolució: Posa fi al procediment administratiu i, després de la valoració de la prova, estima si els fets denunciats constituïxen o no una infracció de trànsit i, si escau, la sanció que s’imposa. La resolució ha d’indicar de forma expressa si posa o no fi al procediment administratiu, els tipus de recursos que cap interposar contra la mateixa així com el termini i l’òrgan davant el qual han de presentar-se.