93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

El treballador incorre en una falta quan incompleix de forma culpable les seves obligacions laborals.

Les empreses podran sancionar els incompliments laborals dels treballadors de conformitat a la graduació de les faltes i sancions que s’estableixi per a cada cas en el conveni col·lectiu aplicable al sector.

La sanció depèn del tipus de falta comesa i així:

* Per faltes lleus: Les sancions solen consistir en amonestacions i en suspensions d’ocupació i sou de fins a 2 dies.

* Per faltes greus: Poden comportar suspensions d’ocupació i sou de fins a 20 dies.

* Per faltes molt greus: Poden consistir en inhabilitacions per a l’ascens i en suspensions d’ocupació i sou que poden arribar a fins als 6 mesos de durada, trasllats a altre centre de treball i acomiadament.

En cap cas podran imposar-se sancions que suposin la condemna a pagar una multa econòmica, o que redueixin les jornades de descans o les vacances que té dret el treballador.

El treballador que no estigui conforme amb la sanció imposada, podrà impugnar-la davant la jurisdicció laboral en el termini de 20 dies des de la recepció de la comunicació escrita.

Aquest termini s’interromprà per la presentació obligatòria de la papereta de conciliació davant el Servei de Mediació Arbitratge i Conciliació.

Sempre resulta convenient obtenir el consell d’un advocat sobre la conveniència o no d’iniciar les corresponents accions legals i la forma de fer-lo en cada cas.