93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

Les costes judicials, són certes despeses que es poden generar per la tramitació d’un procediment judicial, i que són pels següents conceptes:

– Els honoraris d’Advocat i Procurador, quan sigui obligatòria la seva intervenció en el procediment.

– La publicació d’anuncis o edictes, quan sigui obligatòria la seva inserció durant el procediment judicial.

– Els honoraris dels perits que puguin intervenir.

– Les certificacions, notes, i documents que es sol·licitin als Registres Públics.

– Els aranzels de notaria.

Davant la possibilitat d’iniciar un procediment judicial hem de tenir en compte la possibilitat que el Jutge pugui condemnar al pagament de les costes judicials en el supòsit que es perdi el judici, és a dir, a abonar l’import de les despeses que ha s’hagi generat en aquell procés a la part contraria.

No obstant, s’ha de tenir en compte que si el condemnat a pagar les costes és beneficiari del dret a la assistència jurídica gratuïta, és a dir, que té advocat d’ofici, únicament estarà obligat a pagar-les si millora la seva situació econòmica dins del termini de tres anys comptats a partir de la finalització del procediment.

Cada part ha d’abonar les despeses que vagi generant la seva defensa en el procediment, i la sentència que es dicti serà la que imposi les costes a la part que hagi perdut.

No és habitual que els jutjats condemnin en costes en els procediments de família, com per exemple el divorci ni en els procediments laborals.