93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

Quant ens trobem davant d’una lletra de canvi, un xec o un pagaré impagats podem reclamar judicialment a través d’un procediment especial denominat Judici Canviari.

Mitjançant aquest procediment es formularà una demanda al Jutjat contra la persona deutora, per la quantitat que consta en la lletra de canvi, xec o pagaré més una quantitat addicional fixada provisionalment en concepte de costes i interessos. Amb aquesta demanda s’haurà d’acompanyar el títol canviari degudament protestat.

Un cop presentada la demanda se li notificarà al deutor tot requerint-lo perquè en el termini màxim de 10 dies procedeixi a abonar les quantitats reclamades o bé per què s’oposi. Si paga, el procediment s’arxivarà i haurà d’abonar les costes causades, si s’oposa s’haurà de convocar a les parts a una vista on es discutiran els terme de l’oposició.

En el supòsit que el deutor no comparegui el procediment es transformarà en executiu i es podran portar a terme els embargs sobre els béns que es designin o que es trobin posteriorment amb l’ajuda del Jutjat.

En tot cas, és important instar quan abans millor l’acció judicial, ja que en el supòsit que tingui varis creditor serà més fàcil trobar algun bé susceptible de ser embargat.