93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

La pensió compensatòria s’estableix judicialment per reparar el desequilibri econòmic que pot produïr la ruptura matrimonial en un dels cònjuges.

La pensió es constituïx per a compensar, per exemple, la dedicació d’un dels cònjuges a la cura de la llar i de la família durant la vigència del matrimoni o la seva col·laboració en l’activitat professional o empresarial del cònjuge.

La quantia de la pensió la fixa el jutge en funció dels ingressos i béns de la persona que ha de satisfer-la. No existeix en la legislació espanyola cap barem obligatori al que hagi d’ajustar-se el jutge a l’hora de fixar la pensió compensatòria. Pot, per tant, fixar la seva quantia concreta conforme al seu criteri, dintre dels marges de la llei.

En principi no està o no té per què estar subjecta a un límit temporal sinó que la seva durada dependrà de la durada de la convivència i de la capacitat del beneficiari per a obtenir recursos econòmics propis que li situïn en un nivell de vida similar al que gaudia durant el matrimoni.

En els procediments de divorci pot sol·licitar-se el manteniment de la pensió compensatòria establerta en la sentència de separació però, si aquesta no va ser reconeguda en el procediment de separació, no procedirà la seva fixació en el de divorci.

La quantitat establerta en la sentència de separació o divorci s’actualitza tots els anys de conformitat a la variació que experimenti l’Índex de Preus al Consum que publica l’Institut Nacional d’Estadística.

La quantia de la pensió pot ser modificada judicialment en aquells casos en els quals el beneficiari millora la seva situació econòmica o empitjora la de l’obligat al pagament. Aquestes mateixes circumstàncies poden conduir també a l’extinció de la pensió compensatòria.

L’impagament de la pensió compensatòria, igual que el de pensió d’aliments, pot donar lloc a la comissió d’un delicte d’abandonament de família castigat amb pena de presó de 3 mesos a un any o multa de 6 a 24 mesos.

Sempre resulta convenient obtenir el consell d’un advocat qui, a la vista de les singularitats de cada cas, li informarà sobre la conveniència o no d’iniciar les corresponents accions legals.