93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

La denúncia penal es la declaració que efectua una persona per posar en coneixement del Jutge, Ministeri Fiscal o la policia, uns fets que es considera que poden ser constitutius de delicte. La denúncia es presenta davant el Jutge d’Instrucció del lloc a on s’ha comès el delicte, davant el Fiscal o davant un funcionari de policia.

A diferència de la querella, el denunciant no intervé personalment com a part acusadora en el desenvolupament del procediment penal. Els delictes que es poden denunciar poden ser de dos tipus; públics, els quals són perseguits d’ofici per les autoritats sense necessitat d’interposar cap denúncia o privats, que són aquells que només poden ser perseguits si s’interposa una denuncia penal per la persona o persones que piguin ser perjudicades.

La denúncia es pot realitzar per escrit o verbalment davant el funcionari corresponent, personalment o per mitjà d’un representant amb poder especial. La denúncia ha d’estar signada per la persona denunciant. Si una persona denuncia uns fets que després resulten falsos, pot incorre en responsabilitat civil i penal.

Si la denúncia es fa verbalment, l’autoritat que reculli la declaració, estendrà un acta que ha d’estar signada pel declarant i pel funcionari que pren la declaració. A l’acta sempre s’ha de fer constar les dades de la persona denunciant. S’explicaran de forma concreta els fets que es consideren delictius, la data en que van ocòrrer els mateixos, així com els danys i perjudicis causats. Potser que la mateixa es dirigeixi contra una persona determinada o be, pot denunciar-se un fet delictiu del qual es desconeix qui és l’autor.

Normalment es fa entrega d’una còpia d’haver presentat la denúncia, i en cas contrari es pot sol·licitar. Un cop presentada la denúncia es procedirà a la comprobació de la veracitat dels fets denunciats.