93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

Quan una persona es veu involucrada en un accident de trànsit com a conductor, el primer que cal fer és intentar arribar a un acord amb l’altre conductor implicat, per emplenar  “l’informe amistós d’accident”. D’altra banda, si no existeix acord respecte a les causes de l’accident, o els danys són d’especial rellevància, s’ha d’avisar la Policia Local o Mossos d’Esquadra.

Els agents elaboren el corresponent ‘atestat’, que servirà per determinar la responsabilitat de l’accident i reclamar la reparació dels danys soferts, bé de forma extrajudicial, bé iniciant les corresponents accions legals.

En el cas de ser víctima d’un accident de circulació i, independentment de la classe de danys que sofreixi (físics o personals, o materials), té dret a ser indemnitzat. La quantia de la indemnització dependrà del tipus de danys que s’hagin causat i el seu abast. Per sol·licitar que se li aboni l’esmentada indemnització, existeixen dues vies:

* L’extrajudicial: Sense acudir a judici, es negocia amb la companyia asseguradora la quantia de la indemnització.

*  La judicial: S’obre en el cas que l’accident constitueixi un delicte o falta (via penal) o la companyia no ofereixi una indemnització adequada (via civil); en aquests supòsits serà necessari interposar una denúncia, dintre els sis mesos següents a l’accident, perquè es tramiti l’oportú procediment penal, o la demanda davant dels jutjats civils reclamant la quantitat que es consideri apropiada, disposant, en aquest cas, d’1 any per interposar la reclamació en via civil, aquest termini es computa des de que conclou la via penal.

Davant de la complexitat en la qual pot derivar un assumpte d’aquest tipus, és aconsellable exposar el cas a un advocat, el qual l’ assessorarà sobre la quantitat a reclamar pels danys soferts, la procedència d’iniciar o no accions judicials, així com totes aquelles qüestions que puguin estar relacionades amb el supòsit concret.