93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

El judici de faltes és un procediment penal ràpid i senzill, sense formalitats, que té per objecte l’enjudiciament de fets que revesteixen poca gravetat, que no són constitutius de delicte, sinó d’una falta penal.

El procediment s’inicia mitjançant una denúncia, que pot estar interposada per un particular, o un atestat instruït pels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat. El judici de faltes es tramita davant els Jutjats d’Instrucció, i en el seu defecte, en els Jutjats de Pau del lloc en el que s’hagin comès els fets constitutius de falta.

Es tracta d’un procés que es conclou generalment en un sol acte, que es l’acte de la vista, i en la mateixa es ratifica la denuncia pel denunciant, i el denunciat explica la seva versió dels fets; es practiquen les proves que siguin convenients i s’exposen les conclusions quedant el judici pendent de dictar Sentencia.

No és obligatòria la intervenció d’advocat i procurador, però tot i així és aconsellable la seva assistència a la vista per estar degudament assessorat, i poder tenir una correcta defensa, en el cas de ser denunciat, o efectuar una correcta acusació en el cas de ser denunciant.

Contra la sentencia que dicti el Jutge es pot interposar recurs d’apel·lació en el termini de 5 dies des de la seva notificació y que serà resolt pel Jutjat superior jeràrquicament. Si la sentencia la va dictar el Jutjat de Pau serà resolt pel Jutjat d’Instrucció i si la va dictar el Jutjat d’Instrucció resoldrà el recurs l’Audiència Provincial corresponent.