93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

Tot treballador te dret a la percepció puntual de la remuneració pactada o legalment establerta, coneguda com a salari. En cas de no percebre’l, pot reclamar-lo i sol·licitar l’extinció del contracte.

Si l’empresa deixa de pagar al treballador pot interposar dues accions, en primer lloc ha de reclamar els salaris que deu l’empresa, tenint en aquest cas el termini d’un any per interposar la demanda. Així mateix, també pot sol·licitar l’extinció del seu contracte de treball. D’aquesta manera el treballador podrà obtenir una indemnització per l’extinció del contracte i tindrà dret a percebre 45 dies de salari per anualitat de servei i el Jutge declararà extingida la relació laboral per falta de pagament del salari. Amb la sentència, el treballador podrà accedir, a més a la protecció per atur contributiva, sempre que reuneixi els períodes de cotització exigits.

En relació al procediment de reclamació a seguir, el mateix s’inicia mitjançant una papereta de conciliació administrativa (CEMAC) i, posteriorment en el seu cas, una demanda d’extinció davant el Jutjat Social. El treballador ha d’estar en actiu per exercitar l’acció, i continuar prestant servei fins que sigui el Jutge qui dicti la resolució a tal efecte, perquè no se li pugui atribuir una baixa voluntària.