93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

El canvi de nom en el Registre Civil no es pot fer de forma arbitrària, és necessari demostrar que existeix una raó determinada i que el canvi no causarà perjudicis a una tercera persona.

Habitualment el nom que ja està inscrit només pot modificar-se si és contrari a la llei, és a dir, que perjudiqui a la persona que l’ostenta, que fa confusa la seva identificació o indueix a error respecte al sexe. No obstant, es possible canviar el nom en els següents supòsits:

* Quan es vulgui traduir un nom estranger a qualsevol de les llengües espanyoles.

* Quan es vulgui canviar el nom pel seu equivalent onomàstic en qualsevol de les llengües espanyoles.

D’altra banda, existeix la possibilitat de fer un canvi dels cognoms, sempre que s’acreditin els següents extrems:

* Que l’afectat pel canvi usa i és conegut pel cognom que sol·licita. Aquests ús i coneixement no poden crear-se intencionadament per aconseguir el canvi.

* Que els cognoms nous pertanyen legítimament a l’interessat.

* Que els cognoms que en resultin del canvi no pertanyin a una sola línia, sinó que un sigui de la paterna i l’altre, de la materna.

Aquests són els requisits generals, ja que les normes del Registre Civil tenen en compte determinats casos en què alguns d’aquests requisits no són exigibles.

El sistema espanyol d’imposició de cognoms suposa que una persona ha de portar com a primer cognom el primer del pare i com a segon, el primer de la mare. Però aquesta regla general canvia quan el pare i la mare, de comú acord, abans de la inscripció del naixement del fill, decideixen invertir l’ordre dels cognoms del nadó, de manera que s’inscrigui amb el primer de la mare com a primer cognom i amb el primer del pare com a segon. L’ordre acordat per al primer fill regirà en les inscripcions dels fills següents dels mateixos pares. D’altra banda, el fill, en arribar a la majoria d’edat, també pot sol·licitar que s’alteri l’ordre dels seus cognoms.