93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

Dret de família

Dret de família

El Dret de Família és una part del dret civil que engloba el conjunt de normativa que regula les relacions jurídiques de la família. En el moment que ens trobem davant un conflicte familiar, el dret de família intervé amb la finalitat de donar solució a aquest; ja sigui en relació al matrimoni, unió de parella estable, la filiació o la tutela. És essencial deixar-se assessorar per un advocat expert que inspiri confiança a fi de poder buscar les millors solucions al conflicte que es plantegi per a obtenir uns millors resultats.

W

Separacions

W

Divorcis

W

Incapacitats

W

Guàrdia i Custòdia i Aliments

W

Parelles de fet

W

Filiacions

Què fem:

Des del nostre departament de dret de família s’assessora el client des d’un inici amb la finalitat que es prenguin les millors i més beneficioses decisions entorn del seu divorci, separació o procediment de guarda i custòdia, sempre intentant en primer lloc un acord amistós entre les parts implicades en interès de la parella i els fills menors que poguessin haver-hi. Fins i tot, si les parts estiguessin d’acord podrien comptar amb professionals experts en mediació familiar del nostre despatx per a intentar resoldre el conflicte evitant el procediment contenciós.

En cas de no ser possible aconseguir un acord ha d’acudir-se a la via judicial, interposant la convenient demanda davant els jutjats que corresponguin. Per l’advocat es valorarà la necessitat en aquest cas, de sol·licitar, previ a la demanda o coetànies a aquesta, mesures provisionals urgents en el cas que concorrin els requisits legals.

En cas d’una ruptura de parella és important comptar al més aviat possible amb l’assessorament legal, a fi de prendre les primeres decisions sobre aquest tema, atenent que les mateixes seran decisives i poden vincular la resta del procés. Els procediments matrimonials de divorci, separació o de ruptura de parella estable poden ser de comú acord o contenciosos, i han de regular, en tots dos casos, qüestions com ara la guarda i custòdia per al cas que existeixin fills menors d’edat en comú, el règim de visites, la pensió d’aliments, i liquidar el règim econòmic de la parella, en cas de tenir patrimoni en comú; aspectes que conformen el pla de parentalitat.

El dret de família comprèn així mateix els procediments relacionats amb la filiació, que consisteix en el vincle jurídic que uneix a un fill als seus progenitors. Les accions legals que poden derivar-se dels procediments de filiació són processos de reconeixement o impugnació de la paternitat i adopcions.

Un altre dels àmbits d’aquest dret són els procediments d’incapacitat judicial. En les nostres oficines disposem d’advocats experts que l’assessoraran de la manera més eficaç sobre els requisits legals bàsics que la llei exigeix per a la declaració judicial d’una persona i la forma en què s’ha d’actuar en cada cas, tenint en compte que es tracta d’assumptes delicats que suposen una limitació de drets molt important per a la persona que es pretén incapacitar. La incapacitació judicial d’una persona suposa l’absència o deficiència de l’autogovern de la mateixa i implica la necessitat del nomenament d’un tutor. El Jutge competent és qui nomenarà a un tutor per al declarat incapaç en benefici del tutelat i atès l’ordre de preferència establert per la llei.

Altres Serveis

Dret Penal

El Dret Penal es la branca del dret encarregada d’investigar i jutjar la comissió d’infraccions al Codi Penal. Llegir més

Dret Civil

És la branca del dret que s’ocupa dels drets relacionats amb la propietat i el dret de família i successions. Llegir més

Dret Mercantil

El Dret Mercantil s’ocupa de totes aquelles qüestions relacionades amb les societats i la seva activitat. Llegir més

Treballem junts?