93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

Dret Administratiu

Dret Administratiu

El Dret Administratiu és la branca del dret públic que s’encarrega de vetllar pel bon funcionament de l’Administració Pública Estatal. Correspon al conjunt de normes que s’apliquen tant en la gestió dels serveis públics com en la relació de l’administració amb els particulars.

W

Recursos de multes

W

Multes de trànsit

W

Procediments contenciosos administratius

W

Responsabilitat patrimonial de l'Administració

W

Urbanisme

W

Protecció de dades

Què fem:

Aquest dret és de summa importància tenint en compte que també suposa una garantia de protecció cap al ciutadà d’una possible arbitrarietat de la pròpia administració, i que ella mateixa regula per a evitar que actuï discrecionalment limitant els seus propis poders.

Des del departament de Dret Administratiu oferim assessorament jurídic i defensa lletrada en diverses àrea que engloben el mateix tant a empreses com a particulars, amb intenció de buscar les millors solucions jurídiques; dret a la protecció de dades, responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, procediment sancionador, dret contenciós-administratiu i urbanisme.

El nostre departament de protecció de dades comprèn assessorament a empreses per a adaptar el seu funcionament a la normativa vigent en matèria de protecció de dades; i en el cas dels particulars, assessorament legal quant al tractament de les seves dades de caràcter personal, i en el seu cas possibles reclamacions i denúncies que puguin interposar-se per vulneració de la llei.

La responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública és un mecanisme per als ciutadans que suposadament hagin sofert algun perjudici derivat d’un mal funcionament de l’Administració Pública. Amb l’ajuda dels nostres advocats valorarem si es compleixen els requisits que exigeix la llei; que són, una participació administrativa, l’efectiva realitat del mal i una relació de causalitat entre el mal sofert i l’acció o omissió de l’administració, i en tal cas, l’Administració ha d’abonar una indemnització pel perjudici causat.

El procediment administratiu sancionador és aquell relatiu a les multes i sancions i són probablement l’àmbit del dret administratiu més habitual, ja que engloben les multes de trànsit i altres sancions provinents d’un organisme públic per exemple en matèria de protecció de dades o sancions d’Hisenda. En el moment en què una persona o empresa és sancionada per una infracció administrativa és fonamental un bon assessorament des de l’inici del procediment, per a valorar la viabilitat del recurs corresponent contra la multa imposada. Des de Ergo Advocats es recomana intervenir en el procés al més aviat possible, i evitar el transcurs dels terminis per a interposar els recursos que, si escau, corresponguin.

En l’ordre contenciós-administratiu es resolen les reclamacions efectuades pels ciutadans o entitats enfront de l’Administració Pública. Esgotada la via administrativa, i en cas de veure’s desestimades les nostres pretensions hem de dirigir-nos als Tribunals Contenciós-Administratius. La intervenció lletrada en aquest supòsit, segons es tracti d’un procediment ordinari o abreujat, va des de la valoració i interposició de la corresponent demanda, o contestació a aquesta, proposició i pràctica de la prova que correspongui i en el seu cas assistència a judici. El procediment per a la protecció dels drets fonamentals és un dels procediments especials que poden resoldre’s també en aquest ordre jurisdiccional.

El Dret Urbanístic engloba qualsevol tipus de tràmits relacionats amb l’ús del sòl i l’ordenació del territori. Oferim assessorament en qüestions relacionades amb el planejament urbanístic, expropiacions forçoses, gestió urbanística i drets i deures en relació amb el sòl, així com possibles sancions administratives que puguin derivar-se per la presumpta comissió d’infraccions urbanístiques.

Altres Serveis

Dret Penal

El Dret Penal es la branca del dret encarregada d’investigar i jutjar la comissió d’infraccions al Codi Penal. Llegir més

Dret de família

Dret de Família és una part del dret civil que engloba el conjunt de normativa que regula les relacions jurídiques de la família. Llegir més

Dret Mercantil

El Dret Mercantil s’ocupa de totes aquelles qüestions relacionades amb les societats i la seva activitat. Llegir més

Treballem junts?