93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

Sovint, en les relacions comercials, sorgeixen problemes d’endarreriment en el pagament de factures, ja sigui per serveis prestats o  per materials entregats, convertint-se moltes vegades aquest endarreriment en definitiu i, per tant, en un incompliment de les obligacions. Doncs bé, si ens trobem en un supòsit així, el més recomanable és requerir al deutor de pagament a través algun mitjà amb el que pugem deixar constància de forma certa del requeriment efectuat, utilitzant normalment un burofax, ja que permet certificar el contingut amb caràcter probatori.

Un cop realitzat el requeriment, i  haver deixat un temps prudencial al deutor perquè acompleixi amb les seves obligacions, si persisteix en l’incompliment haurem d’exercir les accions civils que corresponguin. Aquesta reclamació es pot realitzar mitjançant un procés judicial anomenat monitori, dirigit especialment a reclamar deutes dineraris, vençuts i exigibles sempre i quant aquest deute no superi els 30.000 euros. Tal i com està establert aquest procés en la llei d’enjudiciament civil hauria de resoldre’s d’una forma molt més àgil que altres procediments, tot i que malauradament, en la pràctica no és sempre així.

En els casos en que, o bé per la quantia del deute, o per la naturalesa del mateix no pugem acudir al procés monitori haurem d’exercir les accions civils ordinàries previstes en la llei processal, que comportaran la realització de tot un procediment civil amb la celebració de judici i amb la necessitat d’intervenir obligatòriament amb advocat i procurador.