93 870 91 63 info@ergoadvocats.com

Es podrà concedir una autorització de residència per raons d’arrelament social al treballador estranger que acrediti la permanència continuada a Espanya durant un període mínim de tres anys, sempre que reuneixi els següents requisits:

– Mancar d’antecedents penals a Espanya i en el seu país d’origen o d’anterior residència.

– no tenir prohibida l’entrada a Espanya

– tenir un contracte de treball signat per ell mateix i per l’empresari en el moment de la sol·licitud la durada de la qual no sigui inferior a un any,

– acreditar vincles familiars amb altres estrangers residents, o presentar un informe que acrediti la seva inserció social emès per l’Ajuntament en el qual tingui el seu domicili habitual. L’ajuntament corresponent podrà recomanar que s’eximeixi a l’estranger de la necessitat de contar amb un contracte de treball, sempre que acrediti que conta amb mitjans de vida suficients.

La concessió de l’autorització de residència temporal per arrelament, amb excepció de la que es concedeixi als menors d’edat, durà aparellada una autorització de treball a Espanya durant la vigència d’aquella. L’eficàcia de l’autorització concedida estarà condicionada a la posterior afiliació i alta del treballador en la Seguretat Social en el termini d’un mes des de la notificació realitzada al sol·licitant. Complerta la condició, l’autorització començarà el seu període de vigència.

L’autorització de residència per raons d’arrelament haurà de ser sol·licitada personalment pel treballador estranger davant l’òrgan competent per a la seva tramitació acompanyant la documentació requerida. El termini de la resolució una vegada presentada la sol·licitud juntament amb la documentació, és d’un a tres mesos.